ZADZWOŃ DO NAS
+48 12 306 73 50
0
suma: 0,00 zł do kasy
car
DARMOWA WYSYŁKA 
Darmowa wysyłka towarów powyżej 300zł
car
GWARANCJA ZWROTU PIENIĘDZY
100% gwarancja zwrotu pieniędzy
car
EXPRESOWA WYSYŁKA W 24h
zamów do 13:00. Wysyłka w ten sam dzień 
Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Informacje ogólne

 

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach:

 

 • sklepu internetowego dostępnego pod adresem Inspekcyjne.pl;
 • ofert sprzedaży zamieszczanych przez administratora z użyciem zewnętrznych serwisów;
 • newsletteru;
 • innych świadczonych usług oraz otrzymywanych zapytań, wniosków czy żądań;

 

jest spółka Fortec Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Kocmyrzowska 23a, 31-765 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000751599, o Numerze Identyfikacji Podatkowej 6782966569.

 

Administrator przetwarza dane osobowe powierzone przez klientów korzystających ze sklepów internetowych (dalej jako – odpowiednio – Sklep oraz Klient), składających zamówienia i zapytania ofertowe za pośrednictwem formularzy kontaktowych, wiadomości e-mail lub telefonicznie oraz korzystających innych oferowanych przez niego usług na zasadach określonych w poniższych tabelach:

 

Kategorie danych

Dane przetwarzane w ramach zamówienia złożonego bezpośrednio (z użyciem formularza kontaktowego, telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Rodzaj danych

Dane kontaktowe, w tym dane adresowe, niezbędne do przesłania zamówienia i poinformowania Klienta o statusie przesyłki, dane konieczne do spełnienia obowiązków z zakresu rachunkowości (w tym dane ew. przedsiębiorstwa Klienta).

Cel przetwarzania

Realizacja zamówienia, informowanie klienta o statusie przesyłki, ewidencjonowanie zawartych i zrealizowanych umów dla celów księgowych oraz dochodzenia i ochrona przed ew. roszczeniami.

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).      

Okres przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia. Następnie zaś przetwarzanie w/w danych ograniczone zostanie do ich archiwizacji przez Administratora do momentu utraty przydatności w/w i/lub otrzymania stosownego żądania lub sprzeciwu od osoby, której dane dotyczą.

 

Kategorie danych

Dane przetwarzane w związku z założeniem konta w Sklepie (dalej jako Konto).

Rodzaj danych

Dane kontaktowe, w tym dane adresowe, niezbędne do przesłania zamówienia i poinformowania klienta o statusie przesyłki.

Cel przetwarzania

Utrzymywanie konta Klienta.

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO. 

Okres przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres utrzymywania konta Klienta. Po zakończeniu jego prowadzenia dane niezwiązane bezpośrednio ze złożonymi przez Klienta zamówieniami zostaną usunięte w sposób trwały.

 

 

 

Kategorie danych

Dane przetwarzane w ramach zamówienia złożonego z użyciem Sklepu.

Rodzaj danych

Dane przetwarzane w ramach Konta, w szczególności zaś dane kontaktowe oraz dane adresowe, niezbędne do przesłania zamówienia i poinformowania Klienta o statusie przesyłki, dane konieczne do spełnienia obowiązków z zakresu rachunkowości (w tym dane ew. przedsiębiorstwa Klienta).

Cel przetwarzania

Realizacja zamówienia, informowanie klienta o statusie przesyłki, ewidencjonowanie zawartych i zrealizowanych umów dla celów księgowych oraz dochodzenia i ochrona przed ew. roszczeniami.

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f RODO.

Okres przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane będą dla celu realizacji zamówienia. Następnie zaś przetwarzanie w/w danych ograniczone zostanie do ich archiwizacji przez Administratora do momentu utraty przydatności w/w i/lub otrzymania stosownego żądania lub sprzeciwu od osoby, której dane dotyczą.

 

 

Kategorie danych

Dane przetwarzane w ramach zamówienia złożonego z użyciem zewnętrznych serwisów (m.in. Allegro.pl).

Rodzaj danych

Dane przetwarzane w ramach kont użytkowników w zewnętrznych serwisach, w szczególności zaś dane kontaktowe oraz dane adresowe, niezbędne do przesłania zamówienia i poinformowania Klienta o statusie przesyłki, dane konieczne do spełnienia obowiązków z zakresu rachunkowości (w tym dane ew. przedsiębiorstwa Klienta).

Cel przetwarzania

Realizacja zamówienia, informowanie klienta o statusie przesyłki, ewidencjonowanie zawartych i zrealizowanych umów dla celów księgowych oraz dochodzenia i ochrona przed ew. roszczeniami.

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f RODO.

Okres przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane będą dla celu realizacji zamówienia. Następnie zaś przetwarzanie w/w danych ograniczone zostanie do ich archiwizacji przez Administratora do momentu utraty przydatności w/w i/lub otrzymania stosownego żądania lub sprzeciwu od osoby, której dane dotyczą.

Inni administratorzy

W zależności od regulacji przyjętych przez podmiot zarządzający daną platformą, administratorem danych klienta może być również przedsiębiorstwo prowadzące platformę wykorzystaną przez Klienta do zakupu oferowanych przez Administratora towarów.

 

 

Kategorie danych

Dane przetwarzane ramach wysyłki newsletteru (dalej jako Newsletter).

Rodzaj danych

Adres e-mail.

Cel przetwarzania

Wysyłka Newsletteru.

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO – w zależności od podstawy włączenia adresu danego Klienta na listę odbiorców Newsletteru.

Okres przetwarzania

Dane przetwarzane będą przez okres wysyłki Newsletteru, do momentu rezygnacji z jego otrzymywania przez subskrybenta, której dane dotyczą lub otrzymania stosownego żądania lub sprzeciwu od osoby, której dane dotyczą.

 

Kategorie danych

Dane przetwarzane w związku z zapytaniami, prośbami lub żądaniami zgłoszonymi z użyciem formularza kontaktowego, telefonicznie lub przesłanymi pocztą tradycyjną bądź mailowo.

Rodzaj danych

Dane kontaktowe, w zakresie zależnym od formy przesłania zapytania.

Cel przetwarzania

Udzielenie odpowiedzi na przesłane zapytanie, archiwizacja korespondencji.

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.

Okres przetwarzania

Dane przetwarzane będą przez okres prowadzenia korespondencji. Następnie zaś przetwarzanie w/w zostanie ograniczone do ich archiwizacji przez Administratora do momentu utraty przydatności w/w i/lub otrzymania stosownego żądania lub sprzeciwu od osoby, której dane dotyczą.

 

 

Dane przetwarzane przez Administratora

 

Administrator jest administratorem danych osobowych powierzonych przez osoby, których dane te dotyczą. Powierzenie danych osobowych nie ma charakteru obowiązkowego, jest jednak niezbędne do skorzystania ze wskazanych powyżej świadczeń w ramach oferty Administratora.

 

Powierzenie danych osobowych jest jednoznaczne z oświadczeniem przez osobę powierzającą, iż w/w dane jej dotyczą.

 

W przypadku zamówień złożonych za pośrednictwem sklepu evander.pl bądź niektórych zewnętrznych platform, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane równolegle przez innych administratorów (dostawców w/w witryn). W takich przypadkach sposób przetwarzania danych każdorazowo regulowany będzie przez dostawców tych usług, Administrator zaś nie ma wpływu na sposób, w jaki dane Klientów przetwarzane będą przez w/w podmioty.

 

Sposób przetwarzania danych osobowych

 

Administrator zobowiązuje się przetwarzać wszelkie powierzone dane osobowe z zastosowaniem przyjętych zasad, wytycznych i środków technicznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w/w danych. Wszelkie osoby upoważnione przez Administratora do dostępu do przetwarzanych danych osobowych zobowiązane są do przestrzegania powyższych regulacji, a także do zachowania w bezwzględnej poufności tak treści przetwarzanych danych, jak i informacji o środkach mających zapewnić ich bezpieczeństwo.

 

Administrator zastrzega sobie prawo do przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim –dostawcom usług wykorzystywanych w ramach realizowanych świadczeń (biuro rachunkowe, dostawcy serwerów, dostawcy szybkich płatności czy przedsiębiorstwa kurierskie). Podmiotom tym Administrator powierza dane w minimalnym zakresie koniecznym do realizacji określonego świadczenia, a dostawcy w/w usług zobowiązani są do przestrzegania zasad i wytycznych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

 

Ponadto Administrator oświadcza, iż powierzone dane osobowe mogą zostać przekazane do państw trzecich, znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Współcześnie wiele podmiotów – nawet ulokowanych na terytorium Unii Europejskiej – posiada bazy serwerów na całym świecie, w tym w krajach o systemach prawnych przewidujących węższy zakres ochrony danych osobowych – co samo w sobie może skutkować większym prawdopodobieństwem naruszenia ich bezpieczeństwa.

 

Zawierając umowy z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym Administrator dąży do zagwarantowania im jak najszerzej ochrony, powierzając dane kontrahentom m.in. stosującym modelowe klauzule umowne.

 

Jednocześnie Administrator nie sprzedaje ani nie udostępnia powierzonych danych jakimkolwiek innym podmiotom. Przetwarzanie danych powierzonych przez Administratora podmiotom trzecim ma na celu jedynie sprawne funkcjonowanie procesów koniecznych do realizacji oferowanych świadczeń.

 

Prawa osoby, której dotyczą dane

 

Osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, może żądać:

 

 1. potwierdzenia przetwarzania jej danych osobowych przez Administratora wraz z informacjami wskazanymi w art. 15 ust. 1 RODO, zawartymi także w niniejszym dokumencie. Jednocześnie osoba ta ma prawo żądać przekazania kopii jej danych osobowych, które przetwarzane są przez Administratora;
 2. niezwłocznego sprostowania jej danych osobowych lub uzupełnienia danych niekompletnych, jeżeli przetwarzane przez Administratora dane są sprzeczne z ich rzeczywistym kształtem bądź względem w/w niekompletne;
 3. usunięcia przetwarzanych przez Administratora danych w sytuacji, gdy:
  1. dane te nie są już niezbędne do celów stanowiących podstawę ich przetwarzania;
  2. zgoda stanowiąca podstawę przetwarzania danych osobowych została przez daną osobę cofnięta;
  3. wniesiony został uzasadniony sprzeciw, o którym mowa w dalszej części niniejszej polityki;
  4. dane osobowe przetwarzane były przez Administratora niezgodnie z prawem;
  5. obowiązek usunięcia danych osobowych wynika z przepisów prawa wspólnotowego bądź krajowego;
  6. zgoda na przetwarzanie danych osobowych została wyrażona przez osobę małoletnią, młodszą niż 16 lat.

W przypadku upublicznienia danych osoba, której dane dotyczą może żądać również podjęcia przez Administratora rozsądnych działań (z uwzględnieniem kosztów i dostępnej technologii) zmierzających do powiadomienia innych administratorów przetwarzających kopię czy replikację danych o żądaniu usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

 1. ograniczenia przetwarzanych przez Administratora danych w sytuacji, gdy:
  1. osoba kwestionuje prawidłowość danych w sposób określony w pkt 2 powyżej lub wobec złożenia sprzeciwu, o którym mowa w dalszej części niniejszej polityki prywatności – na okres pozwalający Administratorowi na sprawdzenie poprawności przetwarzanych danych bądź rozpoznania zasadności sprzeciwu;
  2. w sytuacji, gdy pomimo sprzeczności przetwarzania danych z przepisami prawa osoba, której dane dotyczą, zamiast usunięcia danych chce jedynie ograniczyć ich zakres w zbiorze Administratora;
  3. ustała konieczność przetwarzania danych osobowych przez Administratora, jednak osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich dalszego przetwarzania dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony swych roszczeń;

W okresie ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Administrator uprawniony jest do przechowywania danych, a ich przetwarzanie możliwe jest tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą, bądź też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego;

 1. wydania jej tych danych osobowych, które dostarczyła Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Dane mogą zostać wydane w/w osobie, jak i – gdy jest to technicznie możliwe – przekazane bezpośrednio administratorowi wskazanemu przez osobę, której dane dotyczą.

 

Odmowa zrealizowania w/w żądań przez Administratora musi znajdować uzasadnienie w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności w RODO.

 

Celem uniknięcia wątpliwości należy podkreślić, iż każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych, uprawniona jest do ograniczenia i/lub cofnięcia zgody na w/w i zobowiązania Administratora do usunięcia przetwarzanych danych osobowych.

 

Osoba, której dotyczą dane, może skorzystać z wyżej omówionych praw poprzez:

 

 1. przesłanie stosownego żądania na adres e-mail Administratora - kamery@inspekcyjne.pl;
 2. przesłanie stosownego żądania na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki.

 

Sprzeciw

 

Niezależnie od uprawnień omówionych w poprzednich akapitach, osobie której dotyczą przetwarzane dane przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych:

 

 1. realizowanego w ramach:
  1. czynności niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, lub
  2. ochrony prawnie uzasadnionych interesów w sytuacji, gdy nadrzędnego charakteru nad w/w interesami nie mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, lub
 2. realizowanego w sposób zautomatyzowany (w ramach tzw. profilowania), lub
 3. realizowanego dla celu marketingu bezpośredniego.

 

Po otrzymaniu sprzeciwu Administrator niezwłocznie ograniczy przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w poprzednim rozdziale. Następnie w przypadku zasadnego charakteru sprzeciwu, dane osobowe zostaną usunięte przez Administratora, o ile za ich dalszym przetwarzaniem dla celów innych niż marketingowe nie będą stały ważne, prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub dane nie będą stanowić podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, Administrator zaprzestanie przetwarzania tych danych w w/w celu.

 

Osoba, której dotyczą dane, może złożyć sprzeciw poprzez:

 

 1. przesłanie stosownego żądania na adres e-mail Administratora - kamery@inspekcyjne.pl;
 2. przesłanie stosownego żądania na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki.

 

Kontakt w sprawie przetwarzania danych oraz Organ Nadzoru

 

Pracownicy i współpracownicy Administratora pozostają do Państwa dyspozycji w zakresie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Kontakt z nimi możliwy jest za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanej na adres kamery@inspekcyjne.pl, a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, nadanej na adres Administratora, wskazany na wstępie niniejszej polityki.

 

Osoby, której dotyczą dane, uprawnione są również do wniesienia skargi do właściwego miejscowo Organu Nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, Warszawa 00-193.

 

Pliki Cookies

 

Niezależnie od danych osobowych, Administrator przetwarza szereg danych w formie tzw. plików cookies – w celu określania liczby odwiedzin Sklepu i jego poszczególnych podstron, przygotowania anonimowych analiz, badań oraz statystyk. Administrator zastrzega, iż z uwagi na zakres gromadzonych plików cookies i możliwości ich wykorzystania nie stanowią one danych osobowych.

 

Pliki Cookies to krótkie informacje tekstowo-numeryczne zapisujące się na urządzeniu, za pośrednictwem którego dana osoba korzysta ze Sklepu. Umożliwiają one późniejszą identyfikację wykorzystywanego przez Klienta urządzenia w przypadku kolejnych wejść na stronę internetową Sklepu. Zapisywanie w/w plików na urządzeniu Klienta nie powoduje żadnych zmian konfiguracyjnych zarówno w urządzeniu jak i w jego oprogramowaniu.

 

Administrator pragnie podkreślić, iż Klient może w każdej chwili samodzielnie uniemożliwić mu zapisywanie na urządzeniu plików Cookies. Dostęp w/w plików do urządzenia oraz trwałe usunięcie plików już zapisanych jest możliwe poprzez dokonanie odpowiednich modyfikacji ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej wykorzystywanej.

 

Postanowienia końcowe


Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie wraz z dniem 15.10.2021

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności RODO.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl